من سنجد هستم

به انگلیسی oleaster گفته میشوم.

نکند ازبرکت نزدیکی نوروز وسفره هفت سین بیاد من افتاده اید؟!

آیا میدانید:
۱ـ بوییدن گل من برای اشخاص فلج نافع است؟
۲ـمقوی معده جمع کننده آن وبند آورنه اسهال ومسکن قی وصفرا هستم؟
۳ـمیوه من نه تنها نرمی استخوان را ازبین می برد بلکه قلب را هم تقویت می کند؟
۴ـبرگ من دملها ی چرکین راالتیام میدهد؟
۵ـ اگربرگ مرادرروغن زیتون بجوشانندتاله شود مالیدن آن جهت درد و ورم مفاصل واعضای بی حس شده نافع است ومالیدن این روغن به موها باعث بلندی آنها میشود؟.

سایر خواص :
دارای یتامینهای آ و ب وکمی ویتامین ک هستم بنابراین ضد اسهال خونی وبواسیرم . ازنظراملاح غنی بوده ،کلیه ها را گرم ومعده رادباغی وادرار رازیاد مینمایم .اگر مبتلا به سلسله بول هستید یعنی زیاد ادرار میکنید دارویی بهتر از من نیست!

مقدار مصرف :گل ۵ گرم و دانه ۵۰ عدد

درهندازروغن هسته ام شربت غلیظی درست میکنند که در نزله ها،زکام وعفونت برونشها مصرف مینمایند. دراسپانیا ازشیره گلم برای قطع تبها ی مهلک وخطرناک استفاده میکنند.

میوه ام ازنظر حکمای طب سنتی سرد وخشک است ومقوی و نشا ط آور است ومفید برای سرفه ها ی گرم، وخام من بند آورنده اسهال است.

گل من گرم وخشک است وبسیار معطر ومحرک شهو ت است، خصو صا برای زنان جوان.دمکرده گلم برای بیماریهای دماغی مانند فلج وکزاز وهمچنین برای  قلب ،زخمهای ریوی ،نفس تنگی مفیداست .مقوی معده و کبداست.برای باز کردن گرفتگی ها و نفخ معده ویرقان نافع است.

منابع:
۱ـمعارف گیاهی تالیف جناب دکتر میر حیدر
۲ زبان خوراکها تالیف زنده یاد دکتر غیا ث الدین جزایری.