من پر سیاوشان هستم

نرم کننده سینه ، درمان کننده سرفه ، تنگی نفس ، مسهل سوداء ، بلغلم ،صفرای معده و روده ها

مقدار مصرف:۵گرم
طرز تهیه :به صورت دم کرده با عسل .میزان مصرف :روزی سه لیوان

دم کرده فوق درمان کننده گریپ، نزله ، گلو درد و برونشیت می باشد .