من تمر هندی هستم

مقوی قلب ومعده هستم ، التهاب خون راکم میکنم ،میوه  من لطیفتر از آ لو، می باشد وشکم راجمع مینما یم ،کمی ملین ،وصفرابرخوبی نیز هستم ،من دربین میوهای ترش، مقام والایی درمیان صفرابرها دارم ، پس دوست کبد شما هستم.

مگرنمدانید کبد   سکا ن کشتی بد ن شما ست ؟ من خنک کننده هستم،به هاضمه کمک میکنم،درموارد تب ورفع تشنگی مفید میبا شم ،دارای خاصیت کمبود ویتامین ث هستم .

مسهل صفرا واخلاط سوخته، در رد یف خوردنیهای ترش، مسهلی براحتی وخوبی من نیست.

طرزاستفاده :حدود ۵۰َگرم میوه رسیده مرا درَ۵۰َسانتیمترمکعب آب بگذارید تا خوب خیس بخورد بعد انرا صاف کرده وباحدودَ۱۰۰َگرم نبات،شیره خرما یا شکرشیرین کرده نوش جان کنید.

هشدار:هرگز مرا ناشتا نخورید،زیاده روی درخورد ن من نکنید وازخوردن  نارس من اجتنا ب کنید .

مقدارخوراک :۳۵َ تا ۱۵۰َ گرم وبرای اطفا ل، ۲َ  گرم برای هرسال عمر آنها ست.

Overall rating